ಮೀನುಗೂಬೆ | Brown Fish-Owl


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಮೀನುಗೂಬೆ, ಮೀನು ಗುಮ್ಮ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ಕೆರೆಗಳ ಹತ್ತಿರದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಶಾಚಾರ ಹಕ್ಕಿ. ದಟ್ಟವಾದ ಮರಗಳಿರುವಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುತ್ತವೆ. ಊಹ್ಹೋ ಎಂದು ಹೂಂಕರಿಸಿದಂತೆ ನೀಳವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತದೆ. ಹಗಲೆಲ್ಲಾ ದೊಡ್ದ ಮರಗಳ ಸೊಪ್ಪಿನ ನಡುವೆ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಮೀನು, ಏಡಿ, ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಕಪ್ಪೆ, ಮೊಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಪುರಾತನ ಮರಗಳ ಪೊಟ್ಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳ ಬಂಡೆ ಬಿರುಕಿನಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ. ಸಿಲೋನಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Kiran Poonacha
Common English Name Brown Fish-Owl
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Ketupa zeylonensis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Strigiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species