ಮೀನುಗಿಡುಗ | Pallas’s fish eagle | Pallas's fish eagle


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಮೀನುಗಿಡುಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Pallas's fish eagle
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Haliaeetus leucoryphus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Accipitriformes
Superfamily
Family Accipitridae
Subfamily
Tribe
Genus Haliaeetus
Species H. leucoryphus