ಮಧುರಕಂಠ | Common Iora


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಮಧುರಕಂಠ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Common Iora
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Aegithina tiphia
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Aegithinidae
Subfamily
Tribe
Genus Aegithina
Species A. tiphia