ಮಕ್ಮಲ್ನೆತ್ತಿಯ ಮರಗುಬ್ಬಿ | Velvet-fronted nuthatch


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಮಕ್ಮಲ್ನೆತ್ತಿಯ ಮರಗುಬ್ಬಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Velvet-fronted nuthatch
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Sittidae
Subfamily
Tribe
Genus Sitta
Species S. frontalis