ಕಾಜಾಣ | Greater racket-tailed drongo


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಜಾಣ, ಭೀಮರಾಜ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Greater racket-tailed drongo
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Dicrurus paradiseus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Dicruridae
Subfamily
Tribe
Genus Dicrurus
Species D. paradiseus