ಬೆಳ್ಗಣ್ಣಗಳು | Oriental white eye


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೆಳ್ಗಣ್ಣಗಳು
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Oriental white eye
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Zosterops palpebrosus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Zosteropidae (disputed)
Subfamily
Tribe
Genus Zosterops
Species Z. palpebrosus