ಬೂದು ಹರಟೆಮಲ್ಲ | Large Grey Babbler


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೂದು ಹರಟೆಮಲ್ಲ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Raju A K
Common English Name Large Grey Babbler
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Turdoides malcolmi
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Leiothrichidae
Subfamily
Tribe
Genus Turdoides
Species T. malcolmi