ಬೂದು ಮಂಗಟ್ಟೆ | Indian Grey Hornbill


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೂದು ಮಂಗಟ್ಟೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Indian Grey Hornbill
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Ocyceros birostris
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Bucerotiformes
Superfamily
Family Bucerotidae
Subfamily
Tribe
Genus Ocyceros
Species O. birostris