ಬೂದು ಚೊಟ್ಟಿಗೂಬೆ | Dusky Eagle-Owl


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೂದು ಚೊಟ್ಟಿಗೂಬೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Dusky Eagle-Owl
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Bubo coromandus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Strigiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species