ಬೂದು ಚೇಕಡಿ | Great Tit


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೂದು ಚೇಕಡಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Great Tit
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Parus major
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Paridae
Subfamily
Tribe
Genus Parus
Species P. major