ಬೂದು ಕಾಜಾಣ | Ashy drongo


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೂದು ಕಾಜಾಣ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Ashy drongo
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Dicrurus leucophaeus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Dicruridae
Subfamily
Tribe
Genus Dicrurus
Species D. leucophaeus