ಬೂದು ಉಲಿಯಕ್ಕಿ | Blyth's Reed-Warbler


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೂದು ಉಲಿಯಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Blyth's Reed-Warbler
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Acrocephalus dumetorum
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily Sylvioidea
Family Acrocephalidae
Subfamily
Tribe
Genus Acrocephalus
Species A. dumetorum