ಬೂದು ಅಂಬರಕೀಚುಗ | Ashy woodswallow


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೂದು ಅಂಬರಕೀಚುಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Ashy woodswallow
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Artamus fuscus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Artamidae
Subfamily
Tribe
Genus Artamus
Species A. fuscus