ಬೂದುತಲೆ ನೊಣಹಿಡುಕ | Grey-headed Flycatcher


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೂದುತಲೆ ನೊಣಹಿಡುಕ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Grey-headed Flycatcher
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Culicicapa ceylonensis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily Paroidea
Family Stenostiridae
Subfamily
Tribe
Genus Culicicapa
Species C. ceylonensis