ಬೂದುತಲೆಯ ಮೀನುಗಿಡುಗ | Grey-headed fish eagle


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೂದುತಲೆಯ ಮೀನುಗಿಡುಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Grey-headed fish eagle
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Haliaeetus ichthyaetus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Accipitriformes
Superfamily
Family Accipitridae
Subfamily
Tribe
Genus Haliaeetus
Species H. ichthyaetus