ಬೂದುತಲೆಯ ಟಿಟ್ಟಿಭ | Grey-headed lapwing | Grey-headed lapwing


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೂದುತಲೆಯ ಟಿಟ್ಟಿಭ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Grey-headed lapwing
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Vanellus cinereus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Charadriidae
Subfamily
Tribe
Genus Vanellus
Species V. cinereus