ಬೂಟುಗಾಲಿನ ಉಲಿಯಕ್ಕಿ | Booted Warbler


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೂಟುಗಾಲಿನ ಉಲಿಯಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Booted Warbler
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Hippolais caligata
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily Sylvioidea
Family Acrocephalidae
Subfamily
Tribe
Genus Iduna
Species