ಬಿಳಿ ರಣಹದ್ದು | Egyptian Vulture


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಿಳಿ ರಣಹದ್ದು, ಜಾಡಮಾಲಿ ಹದ್ದು
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ವಿರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತುವ ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹದ್ದುಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮಲವನ್ನೂ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೆ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧಗಾತ್ರದ ಗೂಡನ್ನೂ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ರಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲಡೆ ಇದೆ. ಸಿಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ವರ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Egyptian Vulture
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Neophron percnopterus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Falconiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species