ಕಪ್ಪುಬಿಳಿ ಬೇಲಿಚಟಕ | Pied Bushchat


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಪ್ಪುಬಿಳಿ ಬೇಲಿಚಟಕ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Pied Bushchat
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Saxicola caprata
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Muscicapidae
Subfamily
Tribe
Genus Saxicola
Species S. caprata