ಬಿಳಿಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೀನುಗಿಡುಗ | White-bellied Sea-Eagle


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಿಳಿಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೀನುಗಿಡುಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name White-bellied Sea-Eagle
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Haliaeetus leucogaster
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Falconiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species