ಬಿಳಿಹೊಟ್ಟೆಯ ಮಟಪಕ್ಷಿ | White-bellied Treepie


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಿಳಿಹೊಟ್ಟೆಯ ಮಟಪಕ್ಷಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name White-bellied Treepie
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Dendrocitta leucogastra
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Corvidae
Subfamily
Tribe
Genus Dendrocitta
Species D. leucogastra