ಬಿಳಿಬೆನ್ನಿನ ರಣಹದ್ದು | Indian White-backed Vulture


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಿಳಿಬೆನ್ನಿನ ರಣಹದ್ದು
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Indian White-backed Vulture
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Gyps bengalensis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Falconiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species