ಬಿಳಿತಲೆಯ ಹರಟೆಮಲ್ಲ | Yellow-billed babbler


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಿಳಿತಲೆಯ ಹರಟೆಮಲ್ಲ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Yellow-billed babbler
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Turdoides affinis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Leiothrichidae
Subfamily
Tribe
Genus Turdoides
Species T. affinis