ಬಿಳಿಚುಕ್ಕೆಯ ಬೀಸಣಿಗೆನೊಣಹಿಡುಕ | White-spotted Fantail-Flycatcher


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಿಳಿಚುಕ್ಕೆಯ ಬೀಸಣಿಗೆನೊಣಹಿಡುಕ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name White-spotted Fantail-Flycatcher
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Rhipidura albicollis albigularis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Rhipiduridae
Subfamily
Tribe
Genus Rhipidura
Species R. albicollis