ಬಿಳಿಗಣ್ಣಿನ ಗಿಡುಗ | White-eyed Buzzard


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಿಳಿಗಣ್ಣಿನ ಗಿಡುಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇವು ದಟ್ಟಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಣಹವೆಯ ಕುರುಚಲು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲೂ, ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲೂ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ತಂತಿ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಇಲಿಗಳನ್ನೂ ಕೀಟಗಳನ್ನೂ ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿಯೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹುಳು ಹುಪ್ಪಟೆ, ಮಿಡತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಇಲಿ, ಹಾವು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳ ಕವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯ ಗೂಡನ್ನು ಹೋಲುವಂಥ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Kiran Poonacha
Common English Name White-eyed Buzzard
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Butastur teesa
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Falconiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species