ಬಿಳಿಕತ್ತಿನ ಕೊಕ್ಕರೆ | Wooly-necked Stork


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಿಳಿಕತ್ತಿನ ಕೊಕ್ಕರೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Wooly-necked Stork
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Ciconia episcopus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Ciconiiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species