ಬದನಿಕೆ | Pale-billed flowerpecker


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬದನಿಕೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Pale-billed flowerpecker
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Dicaeum erythrorhynchos
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Dicaeidae
Subfamily
Tribe
Genus Dicaeum
Species D. erythrorhynchos