ಪುಟ್ಟ ನೀರುಕಾಗೆ | Little Cormorant


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಪುಟ್ಟ ನೀರುಕಾಗೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Little Cormorant
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Phalacrocorax niger
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Pelecaniformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species