ನೇರಳೆ ಸೂರಕ್ಕಿ | Purple Sunbird


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ನೇರಳೆ ಸೂರಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Purple Sunbird
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Nectarinia asiatica
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Nectariniidae
Subfamily
Tribe
Genus Cinnyris
Species C. asiaticus