ನೀಳಗತ್ತಿನ ಉಲ್ಲಂಕಿ | RUFF


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ನೀಳಗತ್ತಿನ ಉಲ್ಲಂಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name RUFF
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Philomachus pugnax
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Scolopacidae
Subfamily
Tribe
Genus Philomachus
Species P. pugnax