ನೀಲಿ ನೀಲಕಂಠ | European Roller

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ನೀಲಿ ನೀಲಕಂಠ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name European Roller
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Coracias garrulus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Coraciiformes
Superfamily
Family Coraciidae
Subfamily
Tribe
Genus Coracias
Species C. garrulus