ನೀಲಿಸಿಳ್ಳಾರ | Asian fairy-bluebird

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ನೀಲಿಸಿಳ್ಳಾರ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Asian fairy-bluebird
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Irena puella
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Irenidae
Subfamily
Tribe
Genus Irena
Species