ನೀಲಿರೆಕ್ಕೆಯ ಎಲೆಹಕ್ಕಿ | Jerdon’s Chloropsis


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ನೀಲಿರೆಕ್ಕೆಯ ಎಲೆಹಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Jerdon’s Chloropsis
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Chloropsis cochinchinensis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Chloropseidae
Subfamily
Tribe
Genus Chloropsis
Species C. cochinchinensis