ನೀಲಗಿರಿ ನೊಣಹಿಡುಕ | Nilgiri Flycatcher


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ನೀಲಗಿರಿ ನೊಣಹಿಡುಕ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Nilgiri Flycatcher
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Eumyias albicaudata
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Muscicapidae
Subfamily
Tribe
Genus Eumyias
Species E. albicaudatus