ನಾಮದಕೋಳಿ | Common Coot


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ನಾಮದಕೋಳಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Raju A K
Common English Name Common Coot
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Gruiformes
Superfamily
Family Rallidae
Subfamily
Tribe
Genus Fulica
Species F. atra