ನದಿ ರೀವ | River Tern

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ನದಿ ರೀವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M, Praveen B
Common English Name River Tern
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Sterna aurantia
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Sternidae
Subfamily
Tribe
Genus Sterna
Species S. aurantia