ದೊಡ್ಡ ರೀವ | Caspian tern


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ರೀವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Caspian tern
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Sterna caspia
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Laridae
Subfamily
Tribe
Genus Hydroprogne
Species H. caspia