ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದೆಗೊರವ | Common Greenshank


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದೆಗೊರವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Common Greenshank
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Tringa nebularia
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Scolopacidae
Subfamily
Tribe
Genus Tringa
Species T. nebularia