ದೊಡ್ಡ ಕುಟ್ರ | Brown-headed barbet


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕುಟ್ರ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Brown-headed barbet
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Megalaima zeylanica
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Piciformes
Superfamily
Family Megalaimidae
Subfamily
Tribe
Genus Psilopogon
Species P. zeylanicus