ದೊಡ್ಡ ಕಡಲಗೊರವ | Eurasian curlew | Eurasian curlew


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕಡಲಗೊರವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Pranesh Kodancha
Common English Name Eurasian curlew
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Numenius arquata
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Scolopacidae
Subfamily
Tribe
Genus Numenius
Species N. arquata