ದೊಡ್ಡ ಅಡವಿಕೀಚುಗ | Large Woodshrike


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಅಡವಿಕೀಚುಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Large Woodshrike
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Tephrodornis gularis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Tephrodornithidae
Subfamily
Tribe
Genus Tephrodornis
Species T. gularis