ದಪ್ಪಕೊಕ್ಕಿನ ಬದನಿಕೆ | Thick-billed Flowerpecker


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ದಪ್ಪಕೊಕ್ಕಿನ ಬದನಿಕೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Thick-billed Flowerpecker
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Dicaeum agile
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Dicaeidae
Subfamily
Tribe
Genus Dicaeum
Species D. agile