ಜಾಲರಿ-ರೀವ | Indian Skimmer


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಜಾಲರಿ-ರೀವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Mallikarjun D G
Common English Name Indian Skimmer
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Rynchops albicollis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Rynchopidae
Subfamily
Tribe
Genus Rynchops
Species R. albicollis