ಜಂಬುಕೋಳಿ | Common Moorhen


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಜಂಬುಕೋಳಿ , ಕಪ್ಪು ನಾಮಗೋಳಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇದರ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಂಡುಕೋಳಿಯಂತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುವ ಹಕ್ಕಿ. ಇದು ಹಾರುವಾಗ ಕಾಲುಗಳು ಮುರಿದ ಕಾಲುಗಳಂತೆ ಜೋತಾಡುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಅಗಲ ಪಾದಗಳಿಂದ ನೀರಿನಮೇಲಿನ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೂಗುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಜಲಚರಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮೀನುಗಳು.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಜೂನ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಕೆರೆಗಳ ಜೊಂಡುಗಳೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಇದೆ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Common Moorhen
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Gallinula chloropus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Gruiformes
Superfamily
Family Rallidae
Subfamily
Tribe
Genus Gallinula
Species G. chloropus