ಚೊಟ್ಟಿ ನೆಲಗುಬ್ಬಿ | Syke’s Crested Lark


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಚೊಟ್ಟಿ ನೆಲಗುಬ್ಬಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Syke’s Crested Lark
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Galerida deva
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Alaudidae
Subfamily
Tribe
Genus Galerida
Species G. deva