ಚುಕ್ಕೆ ರಾಟವಾಳ | Spotted Munia


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಚುಕ್ಕೆ ರಾಟವಾಳ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Spotted Munia
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Lonchura punctulata
Kingdom Animalia
Class Aves
Order
Superfamily
Family Estrildidae
Subfamily
Tribe
Genus Lonchura
Species L. punctulata