ಚುಕ್ಕಿ ಹರಟೆಮಲ್ಲ | Puff-throated babbler


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಚುಕ್ಕಿ ಹರಟೆಮಲ್ಲ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Raju A K
Common English Name Puff-throated babbler
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Pellorneum ruficeps
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Passeriformes
Superfamily
Family Pellorneidae
Subfamily
Tribe
Genus Pellorneum
Species P. ruficeps