ಚಲುಕ ಬಾತು | Northern Shoveler


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಚಲುಕ ಬಾತು
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Raju A K
Common English Name Northern Shoveler
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Anas clypeata
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Anseriformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species