ಚಮಚದ ಕೊಕ್ಕು | Eurasian Spoonbill

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಚಮಚದ ಕೊಕ್ಕು
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ ಬಾತಿನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಕ್ಕಿ. ಇದು ಉದ್ದ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಕಾಲುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಕ್ಕರೆ. ಉದ್ದವಾದ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಸಟ್ಟುಗದಂತೆ ತುದು ಅಗಲವಾದ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಂದು ಹಳದಿ ಬಣ್ನ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ.
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿರುವುದು ಅಪರೂಪ. ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಂಡಿಯುದ್ದದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜಲಚರಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ.

ತನ್ನ ಅಗಲವಾದ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಜರಡಿಯಾಡಿದಂತೆ ಸೋಸುವುದು ಇದರ ಶಿಕಾರಿಯ ವಿಧಾನ. ಹಾರುವಾಗ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಂಚಾಚಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿಕೊಂಡು ಲಯಬದ್ದವಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪು. ಗೊದಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳು, ಶಂಖದ ಹುಳುಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಮೀನು, ಏಡಿ ಹಾಗು ಜಲಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಳೆ ಕೆರೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಿ ಹುಲ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Mallikarjun D G
Common English Name Eurasian Spoonbill
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Platalea leucorodia
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Ciconiiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species