ಚಂದ್ರಮಕುಟ | Common Hoopoe


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಚಂದ್ರಮಕುಟ, ನೆಲಕುಟುಕ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲ ಕೆದಕುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಹುಲ್ಲು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಆಜುಬಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಇದು ಆಗೀಗ ಬೀಸಣಿಗೆಯಂತೆ ಚೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಡಚುತ್ತದೆ. ಭೋ ಪುಪು ಎಂದು ಮೆಲುದನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ನೆಲ ಕೆದಕಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಮೇವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ, ಮರದ ಪೊಟ್ಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ. ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವುದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Mallikarjun D G
Common English Name Common Hoopoe
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Upupa epops
Kingdom Animalia
Class Aves
Order coraciiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species